Algemene voorwaarden Kruidvat kaartjes krasfeest

1. Algemeen

1.1 Deze actievoorwaarden (hierna: "de Actievoorwaarden") zijn van toepassing op de door Kruidvat Retail B.V. gevestigd te Renswoude, aan het adres Nijborg 17, te Renswoude (hierna: "Kruidvat") georganiseerde promotionele actie (hierna: "deze Actie") en zijn tevens te raadplegen op de website www.kruidvat.nl.
1.2 Door deel te nemen aan deze Actie, verklaren de deelnemers zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Actievoorwaarden.
1.3 Kruidvat is gerechtigd naar eigen inzicht en zonder voorafgaande kennisgeving deze Actievoorwaarden gedurende de looptijd van deze Actie te wijzigen of aan te passen, dan wel zonder opgave van reden deze Actie te staken, te wijzigen of aan te passen indien de omstandigheden dit met zich meebrengen, zonder dat Kruidvat daardoor op enigerlei wijze tot vergoeding van schade gehouden is jegens de deelnemers. Wijziging of aanpassing van de Actievoorwaarden en staking, wijziging of aanpassing van de Actie, zal door Kruidvat bekend gemaakt worden via de website www.kruidvat.nl.
1.4 Indien één of meer bepalingen van deze Actievoorwaarden nietig zijn of worden vernietigd, is Kruidvat gerechtigd één of meer vervangende bepalingen vast te stellen die zoveel mogelijk de aard en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling benaderen zonder zelf nietig of vernietigbaar te zijn.
1.5 Deze actie begint op 12-06-2017 (wk 24) en eindigt op 09-07-2017 (wk 27). Dit zijn de weken waarop de kraskaarten worden verspreid. Ook na deze datum (tot 31 oktober 2017) is het mogelijk de unieke code die op de kraskaart vermeld staat te gebruiken, tenzij anders aangegeven op de kraskaart of website zelf.
1.6 Op deze Actievoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen voortvloeiende uit de Actievoorwaarden of de Actie dienen te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Utrecht.


2. De Actie
2.1  Koop een Unilever-actieproduct in de actieperiode bij Kruidvat, kras de kraslaag weg. Hierop staat aangegeven waar de klant (‘de deelnemer’) recht op heeft.

3. Voorwaarden
3.1 Deelname aan de Actie staat open voor alle in Nederland woonachtige natuurlijke personen van 18 jaar en ouder die beschikken over een vaste woon- of verblijfplaats waar zij als bewoner staan ingeschreven. Indien je jonger bent dan 18 jaar, dien je toestemming te hebben van je wettelijk vertegenwoordiger om mee te kunnen doen aan de actie.
3.2 Deelname aan deze Actie is alleen mogelijk gedurende de Actieperiode (12-06-2017 t/m 09-07-2017).
3.3 Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
3.4 Deelnemers zijn verplicht tot het verschaffen van correcte, actuele en complete informatie mochten zij gebruik willen maken van de kortingscode of prijs die vermeld staat op de kraskaart.
3.5 Kruidvat is gerechtigd deelnemers te diskwalificeren wanneer zij van mening is dat deelnemers niet conform deze Actievoorwaarden handelen dan wel indien deelnemers zich anderszins op frauduleuze  wijze toegang verschaffen tot deze Actie.
3.6 Medewerkers van A.S. Watson en Unilever zijn uitgesloten van deelname.

4. De Prijzen

4.1  Beauty & Wellness
Hoofdprijs: shoppen met Maik de Boer + Fashioncheque t.w.v. € 2,500,-
220 entreetickets (110 x 2) Thermen Soesterberg
220 entreetickets (110 x 2) Thermen Bussloo
200 entreetickets (100 x 2) De Wellnessboot
200 Uitblinkers Styling Looks - Team Kappers
1 x VIP-Wellnessweekend voor twee personen bij Thermen Bussloo

Uitjes
XXL All inclusive Gold Rush Weekend in Slagharen (6 personen)
100 (50 x 2) x toegang De Pannenkoekenboot
200 (100 x 2)  tickets Lovers rondvaart
50 (25 x 2) tickets Indoor Skydive Roosendaal
200 (100 x 2)  entreetickets Muiderslot
200 (100 x 2) entreetickets Attractiepark Slagharen
418 GiftCards (geeft recht op paintballen of airsoften voor 8 personen (te boeken op diverse locaties) of 6 personen entree tot Klimpark Zips ’n Ropes.


4.2 De totale waarde van alle prijzen van deze actie is maximaal € 100,000,-.
4.3 Waar relevant zal door de leverancier kansspelbelasting worden voldaan ten aanzien van de uitgekeerde prijzen.
 

5. De Kortingen
Ook zijn er, naast de prijzen, diverse kraskaarten in omloop die de deelnemer recht geven op een korting. Hierbij moet de code die zichtbaar is worden ingevuld in het afrekenveld van kaartjes.nl. Het is niet mogelijk deze code op andere websites/apps, etc. in te vullen en/of de kraskaart in te wisselen aan de kassa van de deelnemende partijen. Tevens geeft de kraskaart geen recht op vergoeding in geld. Hetgeen waar de deelnemer recht op heeft staat duidelijk vermeld op de kraskaart.

6. Namaak verboden
Het is verboden de kraskaart te dupliceren, te kopiëren dan wel anderszins te vermenigvuldigen.
Ook is het (door)verkopen van de kraskaart niet toegestaan.
Op de kraskaart en onder de kraslaag zijn diverse echtheidskenmerken aangebracht. Indien een prijs is gewonnen met een waarde van € 50,- of hoger kan aan de deelnemer worden gevraagd de originele kraskaart op te sturen ter verificatie. Indien meer personen menen recht te hebben op een bepaalde prijs dan zal de organisator van deze Actie, Gennie Freen Producties B.V., tezamen met een daartoe aangewezen notaris de echtheidskenmerken checken en bepalen wie de winnaar is van de desbetreffende prijs. Indien dit niet mogelijk is dan zal er een trekking worden georganiseerd onder degenen die menen recht te hebben op dezelfde prijs en daaruit de winnaar(s) worden aangewezen. Dit uiteraard alleen in het geval er fraude wordt ontdekt en er meer kraskaarten met grote prijzen in omloop zijn gekomen dan er daadwerkelijk gedrukt zijn. Hierover is naderhand geen correspondentie mogelijk.


7. Uitkering van prijzen 

7.1 Alleen deelnemers die op correcte wijze in de Actieperiode conform de Actievoorwaarden aan de Actie hebben deelgenomen en aan wiens deelname een prijs is verbonden, hebben recht op die prijs.
7.2 De prijs is persoonsgebonden en niet overdraagbaar. De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere goederen of diensten van Kruidvat. Bij weigering of niet aanvaarding van de prijs of de aan de prijs verbonden voorwaarden, zal de prijs niet worden uitgekeerd.
7.3 Gebruik van de Kruidvat ter beschikking gestelde prijzen is voor rekening en risico van de winnaars. Kruidvat kan niet aansprakelijk worden gesteld op grond van deze Actie-voorwaarden of deze Actie dan wel voor gebruik van de prijzen door de winnaars.
7.4 Ook het gebruik van de kortingen en het aanschaffen van de kaartjes is voor rekening en risico van de deelnemer. Wanneer bijvoorbeeld het bedrijf waarvoor kaartjes zijn aangeschaft van eigenaar is veranderd of failliet is gegaan dan kan het zijn dat het ticket zijn geldigheid heeft verloren. In dergelijke gevallen kan Kruidvat, Unilever of de organisator van de actie niet aansprakelijk worden gesteld, ook niet in het geval er reeds een ticket is gekocht of een aanbetaling heeft plaatsgevonden.


8.
Publiciteit
8.1 De winnaar van de prijs geeft Kruidvat toestemming om zijn of haar naam en eventueel mogelijke foto’s te gebruiken bij promotionele activiteiten in verband met deze Actie en zullen hun overige gewenste medewerking bij eventuele promotionele activiteiten van Kruidvat verlenen voor zover dit in redelijkheid van hen verlangd mag worden. De winnaar die zijn of haar medewerking verleent aan promotionele activiteiten van Kruidvat heeft daarmee geen recht op een financiële vergoeding. 


9. Klachten
9.1 Klachten omtrent deze Actievoorwaarden en deze Actie kunnen worden ingediend bij Kruidvat via de klantenservice, te bereiken op 0900 582 20 00  (tarief: 35ct per gesprek).
9.2 Deze Actie wordt georganiseerd in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen van 1 januari 2006. Een ieder die meent dat de Actie niet voldoet aan deze Gedragscode kan een schriftelijke klacht indienen bij het Projectbureau Kansspelen, Ministerie van Justitie, Postbus 20301, 2500 EH te Den Haag.