Algemene voorwaarden kaartjes.nl B.V.

Artikel 1 - Definities

De hierna met een begin hoofdletter aangeduide begrippen hebben in deze Algemene Voorwaarden de volgende betekenis:

a. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Kaartjes.nl.

b. Activiteit: de georganiseerde gebeurtenis, zoals een gebeurtenis van culturele, sportieve, muzikale en/of recreatieve aard, waarvoor Kaartjes.nl kaartjes aanbiedt.

c. Organisator: de natuurlijke- of rechtspersoon die een activiteit produceert of organiseert en daarvoor verantwoordelijk is.

d. Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die een Kaartje wenst te kopen voor een activiteit, dan wel die een bezoek brengt aan de website en/of app van Kaartjes.nl.

e. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Organisator en Klant ter verkrijging van kaartjes voor een Activiteit.

f. Kaartje: het document dat dient als toegangsbewijs voor een activiteit, waaronder mede begrepen elektronische kaartjes.

g. Kaartjes.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kaartjes.nl B.V., gevestigd te Gondel 1, Amstelveen (KvK 62312065).

 

Artikel 2 - Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

a. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en bestellingen bij Kaartjes.nl en rechtsbetrekkingen en overeenkomsten waarbij Kaartjes.nl producten of diensten van welke aard ook aan Klant levert, ook indien deze producten of diensten niet (nader) in deze Algemene Voorwaarden zijn omschreven.

b. De toepasselijkheid van andere voorwaarden van Klant wijst Kaartjes.nl uitdrukkelijk van de hand.

c. Partijen kunnen alleen schriftelijk wijzigingen ten opzichte van de Algemene Voorwaarden overeenkomen. Kaartjes.nl is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen en gewijzigde algemene voorwaarden van toepassing te verklaren op Overeenkomsten. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn op de website van Kaartjes.nl raadpleegbaar en te printen en op te slaan als databestand.

d. Op de Overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van de Organisator van de activiteit van toepassing. Indien nog niet in het bezit van Klant, zal de Organisator op verzoek de algemene voorwaarden van de Organisator toezenden.

 

Artikel 3 - Het aanbod

a. Kaartjes.nl tracht een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden activiteiten te geven. Kennelijke vergissingen en/of fouten in het aanbod en/of de omschrijving van het aanbod en/of getoonde afbeeldingen binden Kaartjes.nl niet en kunnen nimmer tot aansprakelijkheid van Kaartjes.nl leiden.

 

Artikel 4 - Totstandkoming Overeenkomst

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn alle aanbiedingen, daaronder begrepen advertenties en prijslijsten zoals vermeld op de website van Kaartjes.nl, vrijblijvend.

b. Kaartjes.nl treedt bij het aanbieden en verkopen van kaartjes op als bemiddelaar bij de totstandkoming van de Overeenkomst tussen Klant en Organisator. Kaartjes.nl is geen partij bij de Overeenkomst die tot stand komt door de aankoop van een kaartje. De Overeenkomst komt tot stand wanneer Klant via Kaartjes.nl een of meerdere kaartjes heeft gekocht. Kaartjes.nl verschaft de kaartjes namens de Organisator.

c. Klant dient 18 jaar of ouder te zijn om kaartjes bij Kaartjes.nl te bestellen en daar gebruik van te maken.

d. Klant is zelf verantwoordelijk voor het aanleveren van juiste persoonsgegevens en betaalgegevens. Kaartjes.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van foutief doorgegeven informatie door  Klant.

e. Klant dient voordat hij zijn aanschaf bevestigt altijd goed te controleren of de juiste kaartjes zijn aangeschaft.

f. Klant dient bij het maken van de reservering altijd een juist (e-mail)adres te gebruiken.

g. Indien Klant kiest voor het via elektronische weg ontvangen van kaartjes, ligt het risico voor verlies, diefstal of misbruik van het kaartje bij Klant vanaf het moment dat de kaartjes hem hebben bereikt.

h. Als wordt getwijfeld aan de juistheid van de gegevens die Klant heeft ingevoerd bij de bestelling, kan Kaartjes.nl contact met Klant opnemen met behulp van de gegevens die Klant heeft ingevoerd. Als Kaartjes.nl Klant niet kan bereiken en de gegevens derhalve niet kan controleren, kan Kaartjes.nl ertoe overgaan de reservering te annuleren en de kaartjes alsnog aan te bieden een andere Klant.

i. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde van voldoende beschikbaarheid van de desbetreffende producten of diensten.

j. Kaartjes.nl en/of de Organisator behouden zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te reserveren/kopen kaartjes. Bij een overschrijding van dit maximum door Klant, is Kaartjes.nl en/of de Organisator gerechtigd om de reservering van de kaartjes boven het maximum aantal ongedaan te maken of de betreffende kaartjes ongeldig te maken.

 

Artikel 5 - Prijzen en betaling

a. Kaartjes.nl verkoopt kaartjes namens Organisatoren die de prijs bepalen. Informatie betreffende de prijs wordt vrijblijvend en onder voorbehoud verstrekt.

b. Klant betaalt voor de door middel van de website bestelde activiteiten, de in de Overeenkomst vermelde prijs. Betaling vindt plaats op de op de website van Kaartjes.nl aangegeven wijze. Aan de bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden gesteld.

c. Alle prijzen van Kaartjes.nl zoals vermeld op de website zijn in euro's inclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld.

d. Betalingen dienen direct via de website te worden gedaan, tenzij anders is aangegeven in de aanbieding.

e. Kaartjes.nl is niet aansprakelijk voor bijkomende kosten en andere kosten die niet als inclusief bij de aanbieding worden vermeld.

f. Kaartjes.nl is gerechtigd bij aankoop service- en/of administratiekosten in rekening te brengen.

 

Artikel 6 - Leveringstermijnen

a. Kaartjes worden verzonden naar het (e-mail)adres dat Klant heeft opgegeven bij de bestelling. Kaartjes.nl zal het door Klant opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen, totdat Klant aan Kaartjes.nl een nieuw (e-mail)adres heeft meegedeeld.

b. De door Kaartjes.nl opgegeven levertijden zullen nimmer te beschouwen zijn als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient Kaartjes.nl schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

c. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren dan wel de Overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat deze de Overeenkomst in stand laat.

 

Artikel 7 - Annuleren en/of wijzigen door Kaartjes.nl en/of Organisator

a. Kaartjes.nl en/of Organisator behoudt zich het recht voor het geboekte ieder moment te annuleren wanneer Klant heeft nagelaten alle relevante informatie over zichzelf te verstrekken.

b. Het is de verantwoordelijkheid van Klant om na te gaan of een activiteit is afgelast of verschoven en wat de nieuwe tijd of locatie zal zijn.  

c. Indien de geboekte activiteit niet doorgaat zal Kaartjes.nl, indien Kaartjes.nl hiervan op de hoogte is, Klant onverwijld op de hoogte stellen en Klant eenmalig een alternatief aanbod doen. Indien klant niet akkoord gaat met het alternatief zal Kaartjes.nl het geboekte kosteloos annuleren. Kaartjes.nl zal in geen geval gehouden zijn om meer te vergoeden dan de prijs voor de Activiteit. Dit houdt in dat kosten die Klant heeft betaald voor de door Organisator of namens Organisator door Kaartjes.nl verleende diensten, zoals reserverings- of transactiekosten niet worden vergoed.

Artikel 8 - Kaartjes

a. De door Kaartjes.nl gedistribueerde kaartjes blijven eigendom van de Organisator en worden aan  Klant geleverd onder de voorwaarde dat het zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Organisator en/of Kaartjes.nl niet is toegestaan het toegangsbewijs te verkopen aan derden of op enige andere wijze op commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken, dan wel het toegangsbewijs in commerciële uitingen op welke wijze dan ook aan te bieden of te gebruiken.

b. Houders van ongeldige toegangsbewijzen zal de toegang tot een activiteit worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

c. Na ontvangst dient  Klant de kaartjes te controleren. Na aanschaf kunnen kaartjes voor een evenement met een specifieke datum niet meer geruild of vergoed worden. Voor overige kaartjes geldt een wettelijke bedenktijd van 14 dagen onder voorbehoud dat de kaartjes niet gebruikt zijn.

d. Indien het kaartje van Klant zodanig is beschadigd dat het niet meer op echtheid te controleren is, dient  Klant het kaartje opnieuw uit te printen.

e. Het is  Klant verboden het kaartje te vervalsen, te vermenigvuldigen of op enige wijze te reproduceren.

f. De Overeenkomst strekt niet tot de overdracht van enig intellectueel eigendomsrecht aan Klant.

 

Artikel 9 - Privacy

a. Klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de privacyverklaring van Kaartjes.nl welke op de website van Kaartjes.nl raadpleegbaar is en hiermee in te stemmen.

 

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

a. Kaartjes.nl kan niet worden aangemerkt als Organisator van de activiteit en is niet verantwoordelijk voor en verleent geen garantie op de (artistieke) kwaliteit en inhoud van de activiteit en de gang van zaken in of rond de activiteit. Kaartjes.nl aanvaardt op basis van dit gegeven geen enkele aansprakelijkheid.

b. Met uitzondering van de overige aansprakelijkheidsbepalingen in deze Algemene Voorwaarden, is de totale aansprakelijkheid van Kaartjes.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming, dan wel wegens onrechtmatige daad, beperkt tot vergoeding van directe schade tot ten hoogste het bedrag dat voor de kaartjes aan Klant in rekening is of kan worden gebracht, tenzij de schade het gevolg is van opzet en/of grove schuld van Kaartjes.nl of haar ondergeschikten.

c. De aansprakelijkheid van Kaartjes.nl wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant Kaartjes.nl onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld, en Kaartjes.nl ook na die termijn toerekenbaar tekort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kaartjes.nl in staat is adequaat te reageren.

d. Klant vrijwaart Kaartjes.nl voor alle aanspraken van derden verband houdende met het niet of onvoldoende naleven door Klant van enige verplichting jegens Kaartjes.nl, al dan niet voortvloeiende uit de Algemene Voorwaarden.

e. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kaartjes.nl meldt.

f. Kaartjes.nl kan op geen enkel moment aansprakelijk worden gehouden voor welke vorm van schade aan of verlies van een  Kaartje dan ook. Bij verlies of diefstal kan Klant geen aanspraak maken op een vervangend kaartje of terugbetaling van enige gelden. Kaartjes.nl is evenmin aansprakelijk voor vertraging of het niet of onjuist afleveren van Kaartjes, indien vertraging of het niet of onjuist afleveren niet kan worden toegerekend aan Kaartjes.nl.

g. Kaartjes.nl aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor door Klant bij derde partijen verkregen Kaartjes. Kaartjes.nl kan evenmin de echtheid hiervan garanderen.

h. Kaartjes.nl kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enigerlei schade die de houder van dit toegangsbewijs ondervindt door handelen of nalaten van derden.

 

Artikel 11 - Overmacht

a. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan Kaartjes.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt.

b. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Kaartjes.nl in geval van overmacht het recht om de uitvoering van de bestelling van Klant op te schorten, zulks door dit schriftelijk aan  Klant mee te delen en zulks zonder dat Kaartjes.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

Artikel 12 - Toepasselijk recht en bevoegde rechter

a. Op alle overeenkomsten met Kaartjes.nl is Nederlands recht van toepassing.

b. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst of de daarop van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zullen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 13 - Klachten

a. Voor klachten kan er contact op worden genomen met Kaartjes.nl via mail naar klachten@kaartjes.nl of per post naar:

Kaartjes.nl B.V.

p/a Meeuwenlaan 98

1021 JL Amstelveen

b. Kaartjes.nl streeft ernaar binnen 15 werkdagen met een passende reactie te komen.

 

Artikel 14 – Diversen

a. Waar in deze Algemene Voorwaarden Kaartjes.nl zich verplicht tot het doen van een schriftelijke mededeling, is Kaartjes.nl gerechtigd deze mededeling langs elektronische weg te doen, zoals maar niet beperkt tot een e-mailbericht of fax.

b. Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Kaartjes.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Kaartjes.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare en vergelijkbare bepaling.


kaartjes.nl B.V.
Meeuwenlaan 98-100
1021 JL Amsterdam
020-3101010
info@kaartjes.nl
KvK 62312065
BTW NL8547.61.020.B.01